طراحی و ساخت کوره های گازی و برقی تا 1800 درجه سانتیگراد

  • BATCH
  • CONTINUES
  • SHATEL
  • TEMPERING
  • تونلی
  • آزمایشگاهی

با قابلیت رسم نمودارهای استاندارد دما برای ارائه به مشتری